אפשרויות הענקת פטור מהיטל השבחה בהתאם לסעיף 19(ג)(1)

במסגרת החלטת ועדת הערר אשר דנה בנושא עלתה הסוגיה: "האם יש לקבוע כתנאי לזכאות לפטור, כי הדירה בגינה מבקשים את הפטור היא דירת המגורים היחידה של מבקש הפטור או של התא המשפחתי שלו" כמו כן דנה ועדת הערר בשאלה "האם זכאי התא המשפחתי לפטור במקרה בו קיבל התא המשפחתי בעבר פטור מכוח אותו סעיף וזאת בין במרחב התכנון בו מבוקש ההיתר ובין במרחב תכנוני אחר".

ועדת הערר הכריעה ופסקה כדלהלן:

א.      במסגרת תחשיב הפטור לפי סעיף 19(ג)(1) או סעיף 19(ג)(2) יש להביא בחשבון במצב הקודם את סך הזכויות של התא המשפחתי במקרקעין נשוא הבקשה לפטור;

ב.      תא משפחתי זכאי לפטור אחד ויחיד מכוח סעיף 19(ג)(1) או סעיף 19(ג)(2), וכאשר ניתן לתא המשפחתי פטור שכזה, במקרקעין כלשהם בישראל, אין זכאות לפטור נוסף;

ג.       לא ניתן לשלול את הזכות לפטור לפי סעיף 19(ג)(1) או לפי סעיף 19(ג)(2) מתא משפחתי אשר לו דירה נוספת שאינה במקרקעין נשוא הבקשה לפטור;

ד.      אין להביא בחשבון בעת תחשיב הפטור זכויות של התא המשפחתי במקרקעין אשר אינם המקרקעין נשוא הפטור.

 

לעיון בהחלטה המלאה ראה: ערר 123/13: הרצברג משה ואח' נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים. אשר ניתנה ביום 4.6.2013 ע"י יו"ר ועדת ערר לפיצויים והיטל השבחה מחוז ירושלים- עו"ד גלעד הס.

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים