היטל השבחה, הפחתה

החל מ-1.5.2009 לא ניתן להגיע להסכמה על גובה היטל ההשבחה. קביעת גובה היטל ההשבחה נמסרה לשמאי מכריע.

על שומת שמאי מכריע אפשר להגיש ערר היטל השבחה לועדת הערר המחוזית, משרד הפנים.

ועדת הערר תדון בדרך לל רק בנושאים משפטיים ותתערב בהחלטת השמאי המכריע, רק במקרים קיצוניים.

נוהל הגשת שומה אחרת והשגה על גובה היטל ההשבחה נקבע בתקנות ומאפשר לכל אחד מהצדדים להעלות טענותיו לפני השמאי המכריע.

השומה המכרעת נמסרת לצדדים, לאחר תשלום שכרו של השמאי המכריע, בתוך כ- 60 יום מסיום הישיבה האחרונה לפניו.

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים