היטל השבחה- מועדי תשלום

ועדת הערר סירבה לפטור עורר מריבית פיגורים חריגה לתקופה של 23 שנים בגין חוב בהיטל השבחה.

העורר ביקש בשנת 1992 בעת הוצאת היתר בניה פטור מהיטל השבחה מכוח סעיף 19 (ג) לתוספת השלישית לחוק התו"ב ובמסגרת הבקשה חתם על תצהיר לפיו הוא זכאי לפטור כאמור. משהתברר לוועדה המקומית לאחר תקופה של 23 שנים כי העורר אינו זכאי ולא היה זכאי לפטור כאמור דרשה האחרונה את תשלום היטל ההשבחה בצירוף ריבית פיגורים לכל התקופה מיום המימוש – קרי היתר הבניה.

העורר ביקש מוועדת הערר להפעיל את שיקול הדעת המוקנה לה עפ"י סעיף 16 לתוספת השלישית להפחית את החיוב בריבית "מנימוקים מיוחדים שירשמו". 

ועדת הערר קבעה כי משחתם העורר על תצהיר כאמור גם אם בתום לב ובהיסח הדעת, עליו האחריות ומשכך המקרה דנן אינו עומד בגדר האמור בסעיף 16 כ- "נימוקים מיוחדים שירשמו".

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים