היטל השבחה לתכנית כוללנית ? פרשנות יועמ"ש הממשלה

כידוע תיקון 126 יצר בלבול מוחלט באשר למעמדה של תכנית מתאר כוללנית לנושא היטל ההשבחה. בכתבה קודמת שלי ("החתול של שרדינגר והיטל לתכנית כוללנית") הסברתי כי למעשה תכנית זו הינה "חצי חיה וחצי מתה".

כעת מסביר יועמ"ש הממשלה כיצד יש לנהוג ביחס להיטל ההשבחה לתכנית זו.

כדי לא לאפשר להתחמק מתשלום היטל ההשבחה לתכנית הכוללנית קבע המחוקק כי "במקרקעין שבהם אושרה תכנית לאחר אישורה של תכנית כוללנית, תתווסף לשומת ההשבחה, ההשבחה בשל תכנית הכוללנית, אם הייתה".

מאחר ותכנית מתאר כוללנית אינה בגדר "תכנית" המחייבת בהיטל השבחה מצא יועמ"ש הממשלה דרך יצירתית חדשה – "שיטת המקפצה המנטרלת".

כי זאת לדעת – ההלכה הקיימת כיום (הלכת "פמיני") היא כי יש לשום את היטל ההשבחה בשיטת המדרגות. לכל תכנית מחושב היטל ההשבחה למועד אישורה.

כעת מבקש היועמ"ש להחזיר את שיטת המקפצה (היטל השבחה מתכנית ראשונה לאחרונה מבלי להביא בחשבון את התכניות שאושרו בתווך ובקרה דנן את התכנית הכוללנית).

באופן מעשי היומ"ש קובע כי ההשבחה לתכנית הכוללנית יחושב ליום אישורה של התכנית המפורטת שמכוחה ,גם אם חלפו שנים בין מועד אישור הכוללנית למפורטת.

נראה כי פתרון מוזר זה בא לנסות ולתקן את ניסוחו חלקו של השינוי לחוק ויותר מכך את אי הכללת התכנית הכוללנית כמחייבת בהיטל השבחה למימוש לאחר אישורה.

אני מוכן להסתכן ולומר כי לאור הפתרון המוצע על ידי היועמ"ש והגדרת תכנית כוללנית, ככזו שאינה נמנית על התכניות המחייבות בהיטל השבחה, תאבדנה הרשויות המקומיות סכומי עתק לאור החשש שחישוב ההשבחה יהיה בין התכנית הכוללנית למפורטת שמכוחה. הדבר מקובל בפרקטיקה בתכניות מתאר מחוזיות כמו תמ"מ /21/3 באזור המרכז.

יש להצר על  שהמחוקק לא שמר על הכלל "סוף מעשה במחשבה תחילה".               

 

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים