היטל השבחה - אירוע מחולל

בית המשפט קבע כי תכליתו של היטל השבחה היא חלוקתית.

ביסודו, עומד העיקרון של חיוב בעל הזכויות במקרקעין לחלוק בעושר שצמח לו כתוצאה מהחלטותיהם של גופי התכנון הציבוריים, עם קהילתו.

"...יש להבחין בין תוכניות מתאר הכוללות זכויות הכפופות להליכי הקלה לבין תכניות מתאר הכוללות זכויות מבלי שקיים צורך להידרש להליכי הקלה. בכל הנוגע לזכויות שהוטמעו בתוכנית המתאר ואינן כפופות להליכי הקלה שהן זכויות מעין-מוקנות, נקבע כי האירוע המחולל את ההשבחה הוא אישור התוכנית ולא מועד אישורן של הזכויות בפועל. יש להתייחס להטמעת הזכויות בתוכנית המתאר ולאישורן הסופי כאל השבחה אחת, וכי בהתאם לכך יש לחשב השבחה זו בכללותה בהתאם למועד אישורה של תוכנית המתאר. אף נקבע מתווה לגביית היטל ההשבחה לפיו אם המקרקעין נמכרים לפני מתן היתר בנייה, ייגבה חלק מההיטל במועד המכירה וחלק נוסף עם מתן ההיתר..."

במילים אחרות, קיומן של זכויות אשר מימושן מותנה יכול לייצר מצב בו היטל ההשבחה יפוצל בין המועד בו נמכרים המקרקעין למועד בו מוצא היתר בנייה מכוח התכנית המשביחה.

 

עם החלטה זו עולה חשיבות עבודת השמאי לערוך בדיקה לפני רכישה/מכירה במסגרתה יבחן המצב התכנוני לאיתור קיומן של זכויות מותנות וזאת בכדי למנוע מצב של חיובי היטלי השבחה לא צודקים על המוכר/רוכש. 

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים