היטל השבחה - קיזוז עלויות שלא בתכנית

בעלי המקרקעין חתמו על הסכם שיפוי לצורך קידומה של תכנית על המקרקעין. לפי כתב השיפוי התחייבו בעלי המקרקעין לשאת בעלויות פיצוי ככול שיפסקו מכוח סעיף 197 לחוק התו"ב בגין פגיעה שהיא פועל יוצא של התכנית. הן שמאי העיריה והן השמאי המכריע שנדרש לעניין קבעו כי  אין לקזז את סכום השיפוי מההשבחה במקרקעין. בפסק דינו של בית המשפט המחוזי נקבע כי יש לקזז את סכום השיפוי האמור בכדי להגשים את תכליתו של היטל ההשבחה.

הוגשה רשות ערעור אל בית המשפט העליון שהפך את החלטתו של בית המשפט המחוזי בקבעו כי חיוב מכוח כתב שיפוי ששוכלל כחלק ממשא ומתן בין יזם או בעל המקרקעין אל רשות התכנון ואינו מוזכר בתכנית המשביחה אינו בא בגדר "תוצאה" של התכנון שאושר ואין בו כדי לשנות לכאן או לכאן את שווי השוק של המקרקעין שכן היטל השבחה אינו מס כי אם תשלום הנגזר מההשבחה האובייקטיבית של המקרקעין כתוצאה מהפעולה התכנונית.

בית המשפט הוסיף, כי אין לגזור שווה מחיובים חיצוניים לתכנית שבהם התחייב בעל המקרקעין במסגרת משא ומתן לקראת הפעולה התכנונית, שככלל אין בהם כדי להשפיע על שווים האובייקטיבי של המקרקעין, להוצאות או מטלות ציבוריות שונות המוטלות על היזם או על בעל המקרקעין כחלק בלתי נפרד מהוראות התכנית.   

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים