הפחתת היטל השבחה בתל אביב

הפחתת היטל השבחה בתל אביב

הועדה המקומית לתו"ב תל-אביב דרשה היטל השבחה עבור תכנית השימור (תא/2650/ב) ביחס לחלקים שנמכרו בבית אל-על בתל אביב. השמאי המכריע שמונה להכריע בגובה היטל ההשבחה פסק כי לא נוצרה השבחה, אלא חלה ירידת ערך במקרקעין עקב אישור תכנית השימור.

שומת הועדה המקומית התייחסה לחלקים קטנים במבנה המשרדים הידוע כבית אל-על הפונה רחוב בן יהודה 32 בתל אביב.

שמאי הועדה סבר כי תכנית השימור וה"מיתוג" מכוחה מהווה גורם מכריע לעליית שווי המקרקעין. שמאי הועדה אף ציין שומות של שמאים מכריעים אחרים אשר נתנו משקל חיובי לנושא המיתוג אשר, לכאורה, מחזקים את טענתו בנוגע לגביית היטל השבחה ביחס לתכנית השימור.

השמאי המכריע קבע בהכרעתו כי אכן קיימת תוספת שווי עקב המיתוג בשיעור של 5% ( דבר שנראה תמוה במידה רבה וזאת מאחר ואיכות ואופי הבניה לא נגרמה כתוצאה מאישור התכנית אלא מוטמעת  וקיימת בשווי הנכס מיום בנייתו).

מאידך, הפחית השמאי המכריע עלויות עודפות עבור מעטפת הבניין, כך שבסיכומו של הליך עלויות ההתאמה הגבוהות לשימור הבניין גבוהות יותר מ"תרומת המיתוג" ובכך קבע שמאי המכריע כי לא קיימת השבחה ביחס לתכנית השימור אלא להיפך, ניתן לייחס לתכנית השימור אלמנט של ירידת ערך.

הערה: משרדינו ייצג את המבקשת בתיק זה בפני השמאי המכריע. משרדנו משתתף בהליך של תביעה לירידת ערך למבנה זה (כמו גם הליך דומה לעוד מבנים נוספים בתל אביב) אשר טרם נדונו בערכאות השונות.

איחוד וחלוקה

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים