הפחתת היטל השבחה - שמאי מכריע או ועדת ערר

בעבר ניתן היה לפנות לוועדה המקומית במטרה  להגיע ל"שומה מוסכמת" .לאחר תיקון 84 אסור לוועדה המקומית להגיע לשומה מוסכמת. האפשרות היחידה שנותרה להפחתת היטל ההשבחה היא בקשה לתיקון שומה עקב טעות ו/או פנייה למועצת שמאי המקרקעין למינוי שמאי מכריע או פניה לוועדת ערר.

עם החלתו של תיקון 84 לחוק התכנון והבניה החל עידן חדש בכל הנוגע להתנהלות שמאי מקרקעין  בנושא הפחתת היטל השבחה (או תביעות לירידת ערך לפי סעיף 197).

התיקון קיבע בחוק רשימה סגורה של  שמאים (19 שמאים כיום)  אשר מונו לצורך הכרעה במחלוקת על גובה היטל ההשבחה בין בעלי מקרקעין לבין הועדה המקומית .יש לזכור היטל ההשבחה נובע כתוצאה מאישורה של תכנית, התרת שימוש חורג או מתן אישור להקלה.

מיד עם קבלת הודעת החיוב בהיטל השבחה מהועדה המקומית נכון יהיה לפנות לשמאי מקרקעין  אשר יבחן את הכדאיות בהגשת השגה על גובה החיוב או בהגשת השגה על עצם החיוב ו/או בקשה לתיקון שומה.

בשלב ראשון יבחן שמאי המקרקעין את האפשרות כי נפלה טעות ברת תיקון בשומת הועדה ויגיש בקשה מתאימה לתיקון הטעות. אם לא נפלה טעות כאמור יש לבחור אחד משני המסלולים הבאים :

.

מסלול השגה על עצם החיוב  ועל גובה היטל ההשבחה

במסלול זה יפנה הנשום לוועדת ערר לפיצויים והיטלי השבחה המחוזית כאשר נמצאה לדעתו טעות משפטית בעצם הדרישה של הועדה המקומית לחייבו בהיטל השבחה. כאשר בנוסף ניתן בהליך זה להשיג גם על גובה חיוב היטל ההשבחה .במקרה זה תצורף חוות דעת שמאית המאששת טענה זו.

את הפנייה לוועדת הערר יש להגיש באמצעות עורך דין המתמחה בנדל"ן ובסיוע שמאי מקרקעין וזאת עד ולא יאוחר מ-45 ימים מיום קבלת דרישת התשלום מהועדה המקומית.

מסלול השגה על גובה החיוב

במסלול זה הנישום יפנה ליו"ר מועצת שמאי המקרקעין בבקשה למנות שמאי מכריע וזאת עד לא יאוחר מ-45 ימים מיום קבלת הודעת החיוב על ידי הועדה המקומית. על פי התיקון המועצה תודיע על מינוי שמאי מתוך רשימת השמאים המכריעים בתוך 14 ימים. עם המינוי ע"י  יו"ר מועצת השמאים, ישלח השמאי המכריע לשני הצדדים הודעה בדבר מינויו, גובה שכר טרחתו ומועד הדיון שייקבע לשמיעת הצדדים.

שמאי המקרקעין מטעם הנשום יגיש לשמאי המכריע "שומה אחרת" אשר תשקף את חוות דעתו לעניו גובה היטל ההשבחה לדעתו המקצועית (יש לציין כי במסלול זה יתכן ו"השומה האחרת" תשקף כי  קיימת עילת השבחה אך גובה היטל ההשבחה הוא 0 ,כלומר אין התעשרות תוך הסתמכות על עקרונות שמאיים).

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים