נטרול ציפיות לאישור הקלה

בית המשפט לעניינים מנהליים קבע כי בעת חישוב היטל השבחה להקלה יש לנטרל מהשווי במצב הקודם את ציפיות השוק לאישור ההקלה.

הוועדה המקומית לתו"ב ירושלים חייבה את המערערת בהיטל השבחה בגין אישור הקלות שונות במקרקעין. בעקבות זאת פנתה המערערת להליך של שמאי מכריע אשר קבע כי אכן יש להביא בחשבון השווי במצב הקודם את ציפיית השוק לאישור ההקלות כאמור (מה שכמובן מפחית את גובה היטל ההשבחה).

על החלטת השמאי המכריע הוגש ערר ע"י הועדה המקומית לעניין זה. ועדת הערר הפכה את החלטת השמאי המכריע בקבעה כי עפ"י החוק ועפ"י הפסיקה בחישוב היטל השבחה הן בגין אישור הקלה והן בגין אישור תכנית - אין להביא בחשבון השווי במצב הקודם את ציפיות השוק לאישור כאמור.

פסק הדין במחוזי התבסס בין השאר על שני פסקי דין של בית המשפט העליון הידועים כהלכת לוסטרניק ופס"ק אליק רון. בהלכת לוסטרניק נאמר כי יש לנטרל משווי הקרקע את ההליכים התכנוניים ביחס אליה, שקדמו לאישור התכנית המשביחה. ציפיות הנובעות מן התכנית ומן ההליך התכנוני לא יובאו בחשבון, שאם לא כן, "תיבלע" ההשבחה כתוצאה מן התכנית ותימוג כלא הייתה, וכל תכליתו של היטל ההשבחה תסוכל.

בפס"ק אליק רון נדונה הסוגיה בהקשר של אישור תכנית ואילו במקרה שלפנינו הוא נדון בהקשר של אישור הקלה. בית המשפט לא מצא שוני בין שני המקרים וקבע כי החלטת ועדת הערר היא הנכונה. 

לסיכום: בית המשפט פסק כי יש לנטרל את ציפיות השוק בעת חישוב היטל השבחה להקלה . הפסיקה מתיישבת עם פסיקות עבר דומות שניתנו במקרים דומים אולם נראה כי כאן נדון העניין בפעם הראשונה בנוגע להקלה. בין המשפט לא מצא הבדל לגופו של עניין בין המקרה בו מדובר באישור תכנית לבין אישור הקלה.  

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים