היטל השבחה - סמכויות ועדת ערר

בית המשפט לעניינים מנהליים (חי') קבע כי בסמכויות ועדת הערר לבקר את עבודת השמאי המכריע ולהתערב בחוות דעתו גם במקרים בהם לא נפל פגם מהותי בעבודתו של השמאי המכריע כאשר נראה לה הדבר צודק ונכון בנסיבות העניין.

במקרה שבנדון הוגשו ע"י  שני בעלי מניות שונים שתי  בקשות שונות בטווחי זמן קצרים למינוי שמאי מכריע לעניין היטל השבחה שחל באותם המקרקעין.

שמאי הוועדה המקומית קבע כי היטל ההשבחה למקרקעין בשלמות הינו 17,500,000 ש"ח. השמאי המכריע מר אריה אריאל קבע תחילה כי היטל ההשבחה למקרקעין בשלמות הוא בסך 28,946,475 ש"ח ולאחר פניית שמאי בעלי הקרקע אליו תיקן את שומתו כך שהיטל ההשבחה עמד על 17,023,725 ש"ח למקרקעין בשלמות. השמאית המכריעה גב' נאווה סירקיס קבעה מאידך כי היטל ההשבחה למקרקעין בשלמות הוא בסך 9,781,960 ש"ח. הפער בין שומתו הראשונה של אריאל לזו של סירקיס עומד על כ- 67% ובין שומתו השניה של אריאל לזו של סירקיס עומד על כ- 43%.  

הוגשו עררים הן על שומתו הראשונה של אריאל ע"י בעלי הקרקע והן על שומתו השניה של אריאל ועל שומתה של סירקיס ע"י הוועדה המקומית. ועדת הערר איחדה את שלושת העררים וקבעה כי בשומתו והתנהלות של אריאל אכן נפלו פגמים אשר אינם מצדיקים את פסילתו אולם כן מצדיקים את החזרת הדיון אליו לצורך תיקון הפגמים. באשר לשומתה של סירקיס נקבע כי הטענות נגדה הינן במישור המקצועי-שמאי ולוועדה במקרה נורמאלי אין עילה להתערב בקביעתה.

עם זאת קבעה הוועדה כי במצב שנוצר, שבו הוכנו שתי חוות דעת של שמאים מכריעים ביחס לאותם מקרקעין, וכאשר קיים פער גדול במסקנות השמאים, לא ניתן לסמוך על אף אחת מחוות הדעת, וכל כן ראוי למנות שמאי שלישי אשר ידון בהשבחה שחלה עקב אישור התכנית.

על החלטה זו הוגש ערר מטעם בעלי הקרקע אותם שמה השמאים סירקיס. העוררים טענו כי משלא נפל פגם בהתנהלותה של סירקיס לא רשאית ועדת הערר להתערב בשיקול דעתה של השמאית המכריעה.  בית המשפט קבע כי למרות שעל וועדת הערר להימנע ככול שניתן להתערב בקביעות המקצועיות של השמאי המכריע עדיין מוקנה לה שיקול דעת נרחב באשר להתערבות שכזו במקום בו נראה לה כי הדבר מוצדק ואף הכרחי.

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים