הלכת קנית - רע"א 85/88

חברת קנית חתמה על הסכם פיתוח עם מנהל מקרקעי ישראל וטענה כי ביום אירוע המס הייתה בת-רשות בקרקע ולא חוכרת לדורות ואין היא הנישומה.

בית המשפט המחוזי קבע כי שינוי התכנית המקורית והחלפתה בתכנית חדשה, בא לאפשר למבקשת את קיום התחייבויותיה עפ"י הסכם הפיתוח וכתנאי מוקדם לחתימה על אותו הסכם,

ולפיכך חברת קנית היא הנישומה ויש לחייבה בהיטל השבחה.

 

הסוגיה עלתה לדיון בבית המשפט העליון שם נפסק כי כוחה וסמכותה השלטונית של הועדה המקומית להטיל מס השבחה מותנים בכך שבעת הטלת המס יהא החייב חוכר לדורות

ולכן קנית אינה חייבת בהיטל השבחה בתקופת הפיתוח מאחר ולא הייתה בעלי הקרקע או חוכרת לדורות אלא רק ברת רשות.

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים