הסכם פיתוח- חוכר- חייב בהיטל השבחה.

הסכם פיתוח

בית המשפט המחוזי בחיפה דן בסוגיית מעמדו של מחזיק במקרקעין מכוח חוזה פיתוח.

השאלה שעמדה להכרעה בפתחו של בית המשפט המחוזי היא מיהו חוכר לדורות החייב בהיטל השבחה על פי התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה; האם רק מי שאוחז בידו הסכם חכירה חתום עם בעל הקרקע, או שמא גם מי שמחזיק במקרקעין מכוח הסכמים מקדימים להסכם חכירה, כגון מחזיק מכוח הסכם פיתוח ?

בית המשפט המחוזי פסק כי:

מעמדו של מחזיק במקרקעין מכוח חוזה פיתוח שכרת עם המנהל, לא נקבע על פי כותרת ההסכם, אלא על פי מהותן של הזכויות שהוענקו למתקשר. ככל שיתברר כי הזכויות שהוענקו למתקשר הינן במהותן זכויות כשל חוכר לדורות, תהא נטייה לראותו כחייב בהיטל השבחה.

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים