התעשרות ללא אירוע מס !

הרקע לשומה:

בעקבות מחלוקת שהתעוררה בין הועדה המקומית ראשל"צ לבין בעל מגרש לבניה רוויה בשכונת נאות שקמה בעיר, מונתה שמאית מכריעה לדון ולהכריע בסוגית גובה תשלום היטל ההשבחה למגרש.

ההשבחה נוצרה בגין החלטת ועדה מדצמבר 2010 אשר במסגרתה ביקשו בעלי המקרקעין להוסיף קומת מרתף, לבצע שינויים פנימיים בקומות ולהוסיף שתי יח"ד בקומות ג' ו-ד'.

הצדדים נחלקו בניהם בעיקר סביב נושא ההשבחה בגין תוספת שטחי שירות והצמדתם ליחידות הדיור, בין היתר הצמדת שטחי המרתפים לדירות בקומות הקרקע.

הוועדה המקומית דרשה לחייב בעבור תוספת שטחי השירות, אשר הותרו לשימוש, כחלק מיחידות הדיור לעומת המצב הקודם שכלל שטחי שירות בקומת העמודים המפולשת בלבד.   לעומתם בעלי הקרקע טענו כי תוספת שטחי השירות הותרה עוד במצב הקודם על פי תכנית מוקדמת יותר ועל כן לא חלה השבחה.

עיקרי השומה:

בשומתה הסכימה השמאית המכריעה עם הצדדים כי שווי מ"ר מבונה קרקע בסוף שנת 2010 בבנייה רוויה הינו כ- 5,000 ש"ח, כך מתקבל כי קרקע ליח"ד ממוצעת בשטח של כ- 100 מ"ר הינה כ-500,000 ש"ח.

השמאית המכריעה בחנה טענות הצדדים ומצאה כי אכן הגמישות שניתנה ליזמים בניוד שטחי השירות בין הקומות יצרה ליזם "התעשרות", אולם קבעה כי התעשרות זו אינה בהכרח מהווה השבחה על-פי התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, זאת מאחר והיטל ההשבחה הוטל בגין החלטת ועדה ולא בגין אישור תכנית, הקלה או שימוש חורג.

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים