ערר על החלטת שמאי מכריע

שמאי מכריע – היטל השבחה – התערבות בשומה

 

בית המשפט העליון "עשה סדר" בכל הקשור לערר על החלטת שמאי מכריע/מייעץ.

לפי הנוהג שהיה מקובל לפני תיקון 84 לא ניתן היה לערור על שומת שמאי מכריע אלא רק בשאלות משפטיות. בית המשפט קבע כי לאחר תיקון 84 אפשר לערער על שומת שמאי מכריע גם בנושאיים שמאיים ובית המשפט פירט את המקרים הראויים לערר.

נביא דברים בשם אומרם:

"ההנחה העומדת בבסיס מינויו של שמאי מכריע היא כי הלה ניחן בכישורים מקצועיים מובהקים יותר לחוות דעת בשאלות שמאיות שהונחו לפתחו ביחס לוועדת הערר. מנגד יש לזכור כי ועדת הערר היא טריבונל מינהלי שחברי נהנים ממומחיות בתחום דיוניו ועל כן הם כשירים לבקר את חוות דעתו של שמאי מכריע במסגרת ערר. כפועל יוצא מכך, ועדת הערר תיטה לאמץ את חוות דעתו של השמאי וככלל התערבותה תוגבל למקרים שבהם נפלה בה טעות מהותית או דופי חמור".

להלן פירוט המקרים בהם תיטה הוועדה להתערב בחלטת השמאי המכריע:

1.         מקרה בו הסתמך השמאי על מסד עובדתי בלתי הולם.

2.         מקרה בו ההנחות העומדות בבסיס חוות הדעת אינן הגיוניות.

3.         מקרה בו חוות הדעת נסמכת על תשתית משפטית חסרה או שגויה.

4.         מקרה בו קיים ניגוד עניינים, משוא פנים או חוסר תום לב.

 

הוועדה תיטה לא להתערב בשיקול דעתו של השמאי כאשר הלה השתמש בגישה שמאית מקובלת הנסמכת על מסד עובדתי הולם גם אם קיימות גישות מקצועיות שונות מאלה שבהן השתמש השמאי. 

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים