שומת תחנות דלק - תפקידו של שמאי מקרקעין

תחנת דלק היא למעשה "עסק חי" בו תרומת מרכיב הקרקע (מיקום, מיקום, מיקום) בתפוקת העסק (הכנסות) הינה דומיננטית ביותר. 

בניגוד לנכס נדל"ן מניב קלאסי המאופיין מהכנסות מהשכרת נדל"ן ומאופיין בסיכון תפעולי נמוך יחסית, תחנת הדלק היא עסק תפעולי בעל סיכון גבוה במקצת מאשר נכס נדל"ן מניב קלאסי. עם זאת למיקום התחנה ולמאפייניה הפיזיים חלק מרכזי בייצור ההכנסות.

"מרווח השיווק לליטר" מהווה את הכנסות התחנה ממכירת ליטר דלק. המרווח המקסימאלי מתפרסם מידי תקופה ע"י משרד האנרגיה ובזמן כתיבת שורות אלו עומד ע"ס 64.5 אגורות לליטר בנזין בשירות עצמי (לגבי הסולר לא קיים מרווח מקסימאלי). כאשר קיימת תוספת למרווח כאשר מדובר בשירות מלא. מכפלת כמות המכירות בליטרים במרווח השיווק הרלוונטי מהווה למעשה את ההכנסה הגולמית של התחנה.

אומדן הרווח הנקי יהיה אומדן ההכנסה הצפויה ממכירת הדלקים והשמנים ובניכוי אומדן הוצאות תפעול התחנה. חלוקת אומדן הרווח הנקי בשיעור ההיוון הכולל (שגבוה מזה של נדל"ן מניב סטנדרטי) ייהווה את אומדן שווי התחנה ממכירת דלקים ושמנים.

מובן כי בדר"כ קיימות פעילויות נוספות בתחנה אשר אמידתם נעשית בדרך המקובלת לשומת נכסים רגיל.

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים