היטל השבחה - הסכם פיתוח - "בר רשות"

ועדת הערר מחוז ירושלים פסקה בהתאם להלכת "בלוך" שהרחיבה את הלכת "קנית" כי במקרים מסוימים זכויות "בר רשות" משתכללות הלכה למעשה לזכויות חוכר לדורות ומשך יש לחייבו בהיטל השבחה כאילו היה חוכר.

העוררות זכו בקרקע במכרז של רמ"י בשנת 2010 וחתמו על הסכם פיתוח שבעקבותיו עתיד להיחתם הסכם חכירה. הערר נסוב על עצם הזכות של הוועדה המקומית לגבות היטל השבחה מ"בר רשות" מכוח חוזה פיתוח וזאת לאור הלכת "קנית".

ועדת הערר בחנה את הוראות הסכם הפיתוח בו נקבע בין השאר כי "במידה וישופרו תנאי התכנית לאחר הזכייה במכרז, לא ישלם הזוכה במכרז סכומים נוספים למינהל מקרקעי ישראל בגין תוספות אלה. חבות בהיטל השבחה שתחול לאחר קביעת הזוכה במכרז, תוטל במלואה על הזוכה ללא רשות להשבה מאת המנהל".

לאור זאת קבעה ועדת הערר כי הילכת קנית לא בוטלה כי אם הורחבה בהתאם להלכת בלוך לפיה יש לבחון כל מקרה של "בר רשות" לגפו. במקרה דנן נקבע כי הסכם הפיתוח מעניק במהותו הלכה למעשה זכויות חוכר לדורות במקרקעין ומשכך יהיה נכון לחייב את בעליו בהיטל ההשבחה על אף מעמדו הפורמלי כ"בר רשות". 

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים