הורדת מחירי הקרקע ? שינוי מועדי היטל השבחה

היטל ההשבחה נועד לחלק את ההתעשרות של בעל הקרקע עם "הציבור" כתוצאה מפעולת תכנון שיצרה תוספת שווי.

שיעור ההיטל נקבע בשיעור 50% מסכום ההתעשרות והוא מחושב לפי ערכי הקרקע ביום אישור התכנית. החובה לתשלום ההיטל קמה בעת מימוש הזכויות שנוספו לחלקה אם בדרך של מכר או בדרך של בקשה להיתר בניה. יודגש כי במאמר זה אתייחס רק להיטל השבחה הנובע מאישור תכנית בנין עיר חדשה למקרקעין.

מאחר וקיים הפרש זמנים, לעיתים ניכר, בין יום אישור התכנית לבין יום המימוש, קבע המחוקק כי סכום ההיטל יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן או למדד תשומות בבניה למגורים, לפי הנמוך מביניהם.

נתאר כעת מצב של שוק מקרקעין עולה בקצב ניכר. ברור שיחד עם עליית מחירי הדירות עולים גם מחירי הקרקע באופן חד. לכן כל עוד מחירי הקרקע עולים רואה בעל הקרקע באי מכירת הקרקע, השקעה מוצלחת ביותר הגדלה בשעורים ניכרים כל הזמן.

מצד שני, היטל ההשבחה שנועד להעביר מחצית מההתעשרות, כמעט ולא גדל הואיל ואנו מצויים בשיעורי אינפלציה נמוכים.

התוצאה הסופית היא שכאשר השוק בעליה ההתעשרות נמצאת אף היא בעליה כי חלקו של הציבור בהתעשרות זו הולך וקטן עקב ההצמדה למדד.

המשמעות היא כי לבעל הקרקע אין כל תמריץ לממש את הקרקע אם ע"י מכירה או ע"י בניה הואיל וההשקעה שלו צומחת בקצב גבוה.

ובכן, מה עושים?

הפתרון פשוט, ע"י שינוי חקיקה קובעים כי היטל ההשבחה יחושב ליום המימוש – כאשר בעל הקרקע "פוגש כסף" ולא ליום אישור התכנית עפ"י החוק כיום.

במקרה זה לא תצמח לבעל הקרקע כל תועלת עודפת מעליית מחירי הקרקע ביחס לעליית היטל ההשבחה וההעדפה שלו תהיה למימוש רווח זה מיד עם אישור התכנית וזאת בהשוואה למצב כיום - דחיית המימוש.

המסקנה – ע"י שינוי חקיקה של קביעת החיוב בהיטל השבחה ליום המימוש אפשר לגרום להגדלת ההיצע של קרקעות וממילא להורדת מחירן.

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים