החלטה 1155 - הסדר בחלקת המגורים של נחלה

תנאים להצטרפות להסדר:

-  במושב- רישום חלקה א' בספרי מרשם המקרקעין ביחידת רישום נפרדת בשלמות .

-  הסדרה ותשלום בגין כל השימושים בתוך הנחלה, אם ניתן לייחסם לחוכר, עפ"י להחלטות ממ"י התקפות במועד ההצטרפות להסדר

-  תשלום דמי חכירה בשיעור של 3.75% מערך הקרקע של חלקת המגורים בהתאם לאמור בסעיפים 4.5 ו-5.5 להחלטה זו.

-  התחייבות האגודה לכך שמספר היחידות בשטח הישוב החקלאי לרבות ההרחבות יהיה בהתאמה לתמ"א35 ונספחיה.

 

חלקת המגורים במושב:

חלקת המגורים במושב תהיה בשטח מתוך חלקה א' של הנחלה בגודל כולל של עד 2.5 דונם בלבד, שמתקיימים בו במצטבר התנאים להלן:

-  חלקת המגורים תהיה שטח רציף

-  השטח מיועד למגורים בתכנית תקפה

-  השטח כולל את יחידות הדיור הקיימות בחלקה א'.

 

היקף הבניה הבסיסי למגורים בחלקת המגורים:

היקף בניה בסיסי כולל למגורים בחלקת המגורים במושב יהיה עד 375 מ"ר בכפוף לקיומה של תכנית תקפה.

חוכר המצטרף להסדר יהיה זכאי למימוש היקף הבניה הבסיסי בהתאם להוראות להלן:

-  הדרישה לרצף בין דורי בחלקת מגורים תתבטל ותתאפשר בניית יח"ד בחלקת המגורים לחוכר ולקרובו.

-  מימוש בניית 375 מ"ר יכול להיעשות במספר יח"ד ובגודל כפי שיקבע בתכנית תקפה.

 

דמי חכירה בגין חלקת המגורים במושב (סעיף 4.5 להחלטה):

תנאי לתחולת ההסדר הינו תשלום דמי חכירה למנהל בשיעור 3.75% מערך הקרקע של חלקת המגורים עם היקף הבניה הבסיסי למגורים. ערך הקרקע יקבע ע"י שומה פרטנית.

בניה נוספת בחלקת המגורים

חוכר שיבקש להוסיף ו/או לממש זכויות בניה למגורים בחלקת המגורים, מעבר להיקף הבניה הבסיסי הכולל של 375 מ"ר יוכל לעשות כן בכפוף לקיומה של תכנית תקפה ולתשלום דמי חכירה מהוונים בשיעור מלא בגין תוספת ו/או מימוש זכויות הבניה כאמור.

 

פיצול יחידת דיור בחלקת המגורים:

חוכר אשר הצטרף להסדר יהיה רשאי לפצל מגרש לבניית יח"ד מחלקת המגורים עם זכויות בניה למגורים מתוך היקף הבניה הבסיסי למגורים לחתום על חוזה חכירה למגרש המפוצל עם מלוא זכויות הבניה למגורים ביחס לאותן יחידות הדיור. בכפוף לתנאים להלן:

-  יח"ד קיימת עם ז. בניה כוללות של לפחות 160 מ"ר למגורי החוכר תישאר צמודה לנחלה ולא תתאפשר פיצולה.

-  הפיצול בכפוף לקיומה של תכנית תקפה.

-  בהתאם למגבלות שנקבעו בתמ"א 35.

-  גודל המגרש המפוצל וזכויות הבניה שיוצמדו לו, אשר לא יפחתו מ-160 מ"ר, יופחתו משטח חלקת המגורים ומהיקף הבניה הבסיסי למגורים או מזכויות בנייה קיימות במועד אישורה של החלטה זו.

-  תשלום למינהל של 29.25% מערך הקרקע למגורים של המגרש המפוצל המביא בחשבון גם את הפוטנציאל התכנוני למגורים בקיזוז ז. בניה עבורן שולמו דמי חכירה מהוונים.

 

רכישת מלוא הזכויות בחלקת המגורים:

לחוכר תינתן אפשרות לרכוש את מלוא  הזכויות למגורים בחלקת המגורים תמורת תשלום דמי רכישה בשיעור 33% משווי הקרקע של חלקת המגורים בהתחשב בזכויות בניה מאושרות ובפוטנציאל התכנוני למגורים בשטח חלקת המגורים. מתשלום זה יקוזזו תשלומים כמפורט להלן:

-  דמי חכירה ששולמו בגין חלקת המגורים בהתאם לסעיף 4.5 להחלטה.

-  דמי הסכמה בגין העברת הזכויות בנחלה במידה ושולמו בעבר.

-  על אף  האמור לעיל לא יקטנו דמי הרכישה מ-20% משווי הקרקע בחלקת המגורים.

-  חוכר אשר רכש את מלוא הזכויות למגורים יהיה פטור מתשלום למנהל בגין ביצוע הפעולות הבאות, בכפוף לקיומה של תכנית תקפה:

    +  מימוש תוספת בניה למגורים.

    +  אישור זכויות בניה למגורים ומימושן.

    +  פיצול יח"ד מחלקת המגורים.

מימוש זכויות לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים הן מכח תכנית קיימת והן מכח תכנית חדשה תחויבנה בתשלום מלא למנהל.

חוכר שרכש את מלוא זכויות המגורים יהיה רשאי להשכיר או לפצל את יח"ד הבנויות בחלקת המגורים אף למי שאינו קרובו.

 

חתימת חוזה חכירה בגין חלקת המגורים:

חוכר שהצטרף להסדר יהיה זכאי לחתום על חוזה חכירה עם המנהל המעגן את זכויותיו עפ"י החלטה זו.

בחוזה החכירה יקבע כי לא יחולו על שטח חלקת המגורים ההוראות הקיימות כיום בהסכמים בדבר השבת הקרקע בעת שינוי יעודה.

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים