הפקעת מקרקעין - סמכות הועדה המקומית

סעיף 188(א) לחוק התכנון והבניה מאפשר לוועדה המקומית להפקיע מקרקעין שנועדו לצרכי ציבור – צורך ציבורי הוגדר ופורט בסעיף 188(ב).

"  מטרת ההפקעה

(א)      מותר לוועדה המקומית להפקיע על פי חוק זה מקרקעין שנועדו בתכנית לצרכי ציבור.

(ב)      "צרכי ציבור", בסעיף זה – כל אחד מאלה: דרכים, גנים, שטחי נופש או ספורט, שמורות-טבע, עתיקות, שטחי חניה, שדות תעופה, נמלים, מזחים, תחנות רכבת, תחנות אוטובוסים, שווקים, בתי מטבחיים, בתי קרבות, מבנים לצרכי חינוך, דת ותרבות, מוסדות קהילתיים, בתי חולים, מרפאות, מקלטים ומחסנים ציבוריים, תחנות משטרה ותחנות שירות לכיבוי אש מיתקני ביוב, מזבלות, מתקנים להספקת מים וכל מטרה ציבורית אחרת שאישר שר הפנים לעניין סעיף זה".

 

סעיף 189 לחוק התכנון והבניה מאפשר לוועדה המקומית הפקעת קרקע שלא נועדה בתכנית מעיקרא להפקעה , זאת באישור הועדה המחוזית.

"        סמכות הועדה המקומית

 הועדה המקומית רשאית, בכל עת לאחר תחילת תקפה של תכנית מיתאר מקומית או של תכנית מפורטת, להפקיע מקרקעין בתחום התכנית, כשהפקעתם דרושה, לדעת הועדה המחוזית, למטרה ציבורית שלה נועדו בתכנית האמורה, והיא חייבת לעשות כן אם הועדה המחוזית, לאחר התייעצות אתה דרשה זאת ממנה; אם בתכנית כאמור נועדו המקרקעין להפקעה, אין ההפקעה טעונה הסכמת הועדה המחוזית".

לרוב, מוסדר במסגרת תכנית בנין עיר נושא הפקעת שטחים שנועדו באותה תכנית לצרכי ציבור. במקרה זה לשון סעיף 188(א) נהירה לכל וקובעת כי משנועדו המקרקעין לצרכי ציבור מותר לה לוועדה המקומית להפקיע את השטחים לשם הצורך הציבורי.

לפתחו של בית משפט העליון הוגשה עתירה באשר לתכנית אשר לא ייעדה קרקע להפקעה על אף שהגדירה אותה לצרכי ציבור במסגרת הוראותיה – הקרקע הייתה בבעלות מנהל מקרקעי ישראל.

השאלה שעמדה להכרעה, האם אי הקניית הזכות לוועדה המקומית להפקיע מקרקעין שנועדו לצרכי ציבור במסגרת התכנית, אינה מאפשרת את הפקעת המקרקעין כלל?

בית המשפט קבע כי התשובה לכך נעוצה בסעיף 189(ב) ולייתר דיוק בסיפא של סעיף זה :

"...אם בתכנית כאמור נועדו המקרקעין להפקעה, אין ההפקעה טעונה הסכמת הועדה המחוזי ת".

דהיינו, במקרה שבו המקרקעין לא נועדו להפקעה בתקנון תכנית – ההפקעה אפשרית אך טעונה את הסכמת הועדה המחוזית.

וכדברי בימ"ש העליון: "... ניתן ללמוד כי ניתן להפקיע גם מקרקעין שלא נועדו מעיקרא להפקעה, וזאת באישור הועדה המחוזית..."

 

** לעיון נוסף [פורסם בנבו] עע"מ 1000/11 תיאטרון ירושלים לאומנויות הבמה נ' מכון ון-ליר לקידום תרבות האדם ואח' אשר ניתן ביום 5.5.2015 **

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים