סייגים להחזרת קרקע מופקעת ( עע"ם 3502/11)

כלל הוא כי קרקע שהופקעה וקיים בה שיהוי בלתי סביר במימוש - תוחזר לבעליה.

בית המשפט העליון סייג כלל זה, כמוסבר להלן:

"במקרים מתאימים, שבהם קיים שיהוי מהותי ובלתי סביר של הרשויות במימוש ההפקעה או כאשר

זונחות הרשות אתמטרת ההפקעה אכן יש מקום להשיב את הקרקע לבעליה. במישור העקרוני, אין

מניעה להחיל הלכה זו גם בנסיבות שבהן בפועל העברת הזכויות לרשות נעשתה במתכונת של "מכר

ללא תמורה". אולם, פני הדברים הם שונים בנסיבות שבהן הסכמתם של הבעלים ניתנה למעשה כנגד

תמורה, כמו במקרה דנא, כאשר המעררים זכו להטבה כלכלית שמעותית כתוצאה מאישור התכנית.

בהתחשב בכך שאלמלא זו אושרה הם לא היו יכולים לבנות על המקרקעין שבבעלותם."

 

למותר לציין כי דרושה חוות דעת שמאית באשר לתמורה שנתקבלה אצל בעלי הקרקע ומכאן החידוש שבפסיקה זו.

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים