איחוד וחלוקה - תיקון תקנות
במסגרת תיקון שפורסם בקובץ התקנות 7266 מיום 7.7.13 אישר שר הפנים, מר גדעון סער, תיקון לתקנות התכנון והבניה (תכנית איחוד וחלוקה), (תיקון), התשע"ג – 2013 שעיקרו, בנוגע לעריכת הלוחות שעל השמאי לערוך, כלהלן:
  1. טבלת ההקצאה והאיזון תערך כך שכל העמודות בטבלה יופיעו על גבי אותו גיליון, זאת בניגוד לתקנות הקודמות בו כל אחד מהמצבים (נכנס ויוצא) הופיעו בגיליונות נפרדים.
  2. תשלומי האיזון ייקבעו נכון ליום עריכת טבלאות ההקצאה והאיזון ולא ליום חתימתם. כמו כן, מיום תחילת התכנית ועד לתשלום דמי האיזון בפועל יישאו דמי האיזון ריבית ולא תשלומי פיגורים.
  3. התיקון כולל טבלאות הקצאה, בהסכמה ולא בהסכמה, מהם עולים שינויים בנתונים המוצגים בלוח האיזון כמפורט להלן:
  • בכדי להחיל את כל העמודות בגיליון אחד, ירשמו נתוני המקרקעין פעם אחת בתחילת הטבלה ויכללו: מס"ד, גוש, חלקה, שטח רשום במ"ר ושטח כלול בחלוקה החדשה במ"ר.
  • שינויים במצב הנכנס : החלקים בבעלות או בזכויות יירשמו באחוזים ולא בשבר פשוט.
  • שינויים במצב היוצא : החלקים במגרש יירשמו באחוזים ולא בשבר פשוט.
 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים