תוספת 30 אחוז דירות

בתקנות התכנון והבניה, בהגדרה מהי סטייה ניכרת, החריג המחוקק את מגבלת 20% תוספת יח"ד (שבס) ל-30% בהוראת שעה ל-5 שנים. 

התוספת האמורה חלה ללא תוספת שטחי בניה בתנאים: 

א. שטח דירה ממוצעת לפחות 70 מ"ר.

ב. הצגת חוות דעת מהנדס הועדה בדבר תנאי השתלבות התוספת.

בנוסף, רשאית הועדה המקומית להתנות כי תוספת יח"ד כאמור מעל 20% ישמשו למגורי "בני המקום" לתקופה של לפחות 10 שנים מיום מתן תעודת גמר.

"בני המקום" - מעל גיל 18 ומקום מגורים קבוע בשלוש השנים האחרונות לפחות בתחום שיפוט הרשות המקומית שבה הותרה התוספת.

 

ראה תקנות התכנון והבניה (סטייה ניכרת מתכנית)(הוראת שעה), התשע"ד - 2013 כפי שפורסמו בקובץ התקנות 7308, כ"ד בכסלו התשע"ד, מיום 27.11.2013 עמוד 266.

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים